Archives

HE Sun Chanthol is Optimistic on Investment in Cambodia

សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា ឯកឧត្តមស៑ុន ចាន់ថុលអាចយកជំនះ បានលេីជំងឺសង្គមនៃអំពេីពុករលួយក្នុងការបណ្តាក់ទុនរកសុីនៅកម្ពុជាបាន។ បានបញ្ហាធំៗជាច្រេីនដូចជា
១ ការចុះឈ្មោះបង្កេីតក្រុមហ៑ុនត្រូវចំណាយលុយខ្ពស់
២ ការបង់លុយក្រោមតុខ្ពស់ជាងបង់ពន្ធចូលរដ្ឋ
៣ មន្រ្តីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកទារលុយក្រៅប្រព័ន្ធយ៉ាងរញេរញ៉ៃ
៤ មេរបស់ឯកឧត្តមគឺកំពូលពុករលួយគ្មានអ្វីអាចផ្លាស់ប្តូរបាន
៥ ហានិយភ័យខ្ពស់សំរាប់អ្នកវិនិយោគទុនស្មោះត្រង់

Hope that HE Sun Chanthol can overcome those mainstream ills of social graft. Many investors and SMEs are complaining about running businesses in Cambodia as following:
1. Business registration demands high amount of fee, procrastination of time, and facing with many challenges
2. Paying under-table taxes and fees are higher than paying legal state’s tax
3. Local authority and officers demand bribes from business owners without fearing any legal reprimanding
4. His higher superiors and big boss are so corrupted that no way of changing that status quo.
5. High risk for honest investments in the Kingdom of Cambodia

 

How Raising Capital “Really” Works

How Raising Capital “Really” Works

By Dave Lavinsky

I wish I could just say that if you do X, Y & Z, you’ll magically raise millions of dollars for your venture. But unfortunately, that’s not how raising capital works.

One key reason for this is that most sources of money, like banks and institutional equity investors (defined as institutions like venture capital firms, private equity firms and corporations that invest), are essentially professional risk managers. That is, they successfully invest or lend money by managing the risk that the money will be repaid or not.

So, your job as the entrepreneur seeking capital is to reduce your investor or lender’s risk.

For example, let’s say that two entrepreneurs want to open a new restaurant.
Which is the riskier investment?

 • Entrepreneur A has put together a business plan for the new restaurant.
 • Entrepreneur B has also put together a business plan for the restaurant…and he has also put  together the menu, secured a deal for leasing space, received a detailed contract with a design/build firm, signed an employment agreement with the head chef, etc.

Clearly investing in Entrepreneur B is less risky, because Entrepreneur B has already has already accomplished some of his “risk mitigating milestones.”

Establishing Your Risk Mitigating Milestones

A “risk mitigating milestone” is an event that when completed, makes your company more likely to succeed. For example, for a restaurant, some of the “risk mitigating milestones” would include:

 • Finding the location
 • Getting the permits and licenses
 • Building out the restaurant
 • Hiring and training the staff
 • Opening the restaurant
 • Reaching $20,000 in monthly sales
 • Reaching $50,000 in monthly sales

As you can see, each time the restaurant achieves a milestone, the risk to the investor or lender decreases significantly. There are fewer things that can go wrong. And by the time the business   reaches its last milestone, it has virtually no risk of failure.
Continue reading

The 3 Things You Must Do on July 1st

The 3 Things You Must Do on July 1st

By Dave Lavinsky

July 1 is a critical day in your business. Because it’s the day that officially starts the second half of 2013. That’s right, the year is already half-way over.

So right now is the PERFECT time to take an honest look at your business, see how much progress you’ve made so far this year, and develop your plan for the rest of 2013.

There are three things I strongly suggest you do on July 1 as follows:

1. Give Thanks

I hate to sound too righteous, but I recently watched ‘Girl Rising’ on CNN. The show “documents extraordinary girls and the power of education to change the world.” While this description seems and is uplifting, some of the struggles of the girls profiled seemed unbearable.

In particular, the segment detailing the lives of most girls in Afghanistan left me crying.

So, please take a moment to understand how lucky you are. Lucky that you are even able to run a company and control your destiny.

2. Assess Your Results from the First Half of the Year

You must assess your results from the first half of 2013. Start by looking at your goals and plans for the first half of the year. And then look at your results.

 • Were your revenues as high as you had planned?
 • Did your profits exceed expectations?
 • Did you build as many new products/services as you had planned for the first half of the year?
 • Etc.

In assessing your performance, the key question to answer is “why?”  For instance, if you didn’t achieve your revenues goals, what obstacles prevented your success? And, how can you overcome those obstacles going forward.
Continue reading

How to Reach Your Ultimate Vision

How to Reach Your Ultimate Vision

By Dave Lavinsky

You know you must create a vision for your business to be successful. Without one, you won’t know where you’re headed. Once you have one, you can use it to reverse engineer a business plan to attain it.

The first step is to write down where you want to go. We call this your vision or mission. There are actually two visions you need to develop: one from a customer perspective and one from a business perspective.

Your vision from a customer perspective explains what you are trying to do for your customers. One restaurant’s customer vision might be to, “serve the best Italian food in this town.” Your vision from a business perspective explains what your organization is trying to achieve financially and your long-term vision. For example, do you want to sell your organization to another company or to your employees? Give it to your children? Take it public? Continue to run it and reap ongoing profits?

Your customer-focused vision should explain what you are trying to do for your customers. Ask yourself what is the one thing that are you trying to do better than anyone else in serving your customers? A good customer-focused vision statement could be “to provide the most environmentally-friendly cleaning products” or “to provide the highest-quality automotive service” to customers. It’s also critical to add a number of customers and an end date to your customer-focused vision statement.
Judge your statement against these questions:

 • Will it inspire you, your employees, your customers or potential investors or partners?
 • Does it clearly state what your company does?
 • Is it realistic and believable?
 • Is it in line with your and your company’s values and culture?

But a business can’t achieve its customer-focused vision if it goes out of business. Your business-focused vision statement must show the endgame you’d like to achieve, and the financial metrics and business assets you need to realize it.
Continue reading

CLOUD COMPUTING: IS IT RIGHT FOR MY BUSINESS?

CLOUD COMPUTING: IS IT RIGHT FOR MY BUSINESS?

Posted on: April 8, 2013

Imagine sitting in your office (or store, or warehouse), and you’re trying to upload photo files so large that your computer is giving you angry messages all the while wondering how your clients can access them, (or how to juggle the sudden large influx of requests after a promotion you just launched, or tracking the ever-changing inventory).

If your business is lucky enough to have 1) a great IT person on your team and 2) enough cash on hand to purchase large computers, your IT problems might be are solved. However, if you’re like many entrepreneurs in small businesses, your business is probably lacking in these. In fact, some experts argue that an IT person working for an organization with 50 or fewer employees would almost certainly be under-utilized. So, would Cloud computing be an option for you? And what the heck is that, anyway?

If you’re a non-techie person like me, you might think of cloud computing as programs that are floating around up there, somewhere. You’ve heard about it, but don’t truly understand what it all means. Maybe you’re like the 54% who in a recent study claimed that they’ve never used the Cloud, but actually are part of the 95% who have used it, and didn’t know.*

In general, Cloud computing allows you to store, access, and share data from Internet-connected devices in one central location. Instead of installing big computers at your business or hiring an IT person to build applications for you, these systems that help you do these tasks are built and/or maintained by an external provider. The range of services can be as simple as spam filtering or as complex as enhanced applications, like a Customer Records Management tool, and beyond.

Choosing the right options for your business comes down to the amount of control you would like to have and the specific needs for your business. Even more importantly, you only buy what you need. So let’s break it all down.

You might have heard of the 3 fundamental layers or service models that the industry uses, each one supports the individual user and their distinct needs: Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), and Infrastructure as a Service (IaaS). There are 2 more that were officially added in 2012, NaaS and CaaS, but they are out of scope for this article.

Continue reading