គន្លឹះ​ក្នុង​ការជ្រើសរើស​ភាគហ៊ុន​ដើម្បី​វិនិយោគ

ឯកឧត្តម ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច អញ្ជើញ​ទស្សនា​បញ្ជរ​ក្នុង​កម្មវិធី My First Stock ២០១៩​។ 07 December 2020 | 11:09 ICT Op-Ed Khmer Post ការជ្រើសរើស​ភាគហ៊ុន​ឱ្យ​បាន​ល្អ​សម្រាប់​វិនិយោគ​មិន​ពិបាក​នោះទេ ប្រសិន​បើ​វិនិយោគិន​ដឹង​អំពី​របៀប​ជ្រើសរើស​ដែល​ត្រឹមត្រូវ​។

អ្វីគឺជាការវិនិយោគ?

១.អ្វីជាការវិនិយោគ? តើការវិនិយោគមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះ? ការវិនិយោគទុន តាមន័យសេដ្ឋកិច្ច៖ វិនិយោគគឺជាការធ្វើប្រតិបត្តិការដើម្បីបង្កើតមូលធន មានដូចជាទ្រព្យ ក្នុងការរក្សាស្ថេរភាព​ សម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការ និងចាំបាច់ ។​ ការវិនិយោគនេះមានគោលដៅផងដែរដើម្បីបង្កើតតម្លៃនៃបេតិកភណ្ឌ ។ តាមន័យនេះ ការវិនិយោគមានដូចតទៅ៖· 1.ការបង្កើតជាសហគ្រាស បរទេសដែលមាន បុត្រសម្ព័ន្ធ ការិយាល័យតំណាង និងសាខា ។